Privacy Policy

Signshop Amsterdam, gevestigd aan de Jan Hanzenstraat 26 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Signshop Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Btw-nummer
 • KvK-nummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@signshop.amsterdam, dan verwijderen wij deze informatie.


Overige gegevens die wij verwerken
Wij bewaren ook (foto’s van) het werk dat wij voor je hebben uitgevoerd. Dit is onderdeel van ons portfolio en zal voor altijd bewaard worden. Indien je om een geldige reden wilt dat wij dit niet bewaren dan kun je contact met ons opnemen via mail@signshop.amsterdam. Wij zullen dan in overleg met jou beslissen wat er wel en niet bewaard mag blijven.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Signshop Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Signshop Amsterdam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Signshop Amsterdam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Signshop Amsterdam) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Signshop Amsterdam bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegeven Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam

 

7 jaar/zolang je klant bent Wettelijke verplichting en ter uitvoering van een overeenkomst.
Adresgegevens

 

7 jaar/zolang je klant bent Wettelijke verplichting en ter uitvoering van een overeenkomst.
Telefoonnummer

 

7 jaar/zolang je klant bent Wettelijke verplichting en ter uitvoering van een overeenkomst.
E-mailadres

 

7 jaar/zolang je klant bent Wettelijke verplichting en ter uitvoering van een overeenkomst.
Bankrekeningnummer

 

7 jaar/zolang je klant bent Wettelijke verplichting en ter uitvoering van een overeenkomst.
Btw-nummer 7 jaar/zolang je klant bent Wettelijke verplichting en ter uitvoering van een overeenkomst.
KvK-nummer 7 jaar/zolang je klant bent Wettelijke verplichting en ter uitvoering van een overeenkomst.


Delen van persoonsgegevens met derden
Signshop Amsterdam verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Signshop Amsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies of vergelijkbare technieken
Signshop Amsterdam gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Signshop Amsterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@signshop.amsterdam. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Signshop Amsterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Signshop Amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@signshop.amsterdam.